آموزش های (android application package (apk سیستمی و غیر سیستمی

آموزش ساخت پروفایل شخصی در About Phone

در این آموزش چگونگی ساخت یک پروفایل شخصی در تنظیمات تلفن را آماده کردیم

منظور از پروفایل شخصی اینه که خودتان در خود تنظیمات عکس و نام خود را هر وقت خواستید تغییر بدهید

اول از همه فایل زیر را دانلود کنید

UPDATED_OWNER_PROFILE_RESOURCES

فایلهای زیر را از زیپ جدا کرده

res/layout/profile_info.xml
res/drawable/done.xml
res/drawable/pick_profile_picture.xml
res/drawable-ldpi/done_normal.png
res/drawable-ldpi/done_pressed.png
res/drawable-ldpi/ic_qs_default_user.png
res/drawable-ldpi/ic_settings_owner.png
res/drawable-ldpi/pick_profile_normal.png
res/drawable-ldpi/pick_profile_pressed.png
res/layout/nightwalkerisawesome.xml
res/layout/profile_info.xml

فایل ستینگ خود را دیکامپایل کنید و فایلهای بالا را در پوشهres قرار بدهید

اکنون فایلهای زیر را نیز جدا کرده و در پوشه smali کپی کنید

smali/com/b16h22/Profile.smali
smali/com/b16h22/Profile$1.smali
smali/com/b16h22/Profile$2.smali
smali.com/b16h22/about/ProfilePicture.smali
smali/com/b16h22/about/ProfilePicture$1.smali
smali/com/b16h22/about/ProfilePicture$2.smali
smali/com/b16h22/about/ProfileName.smali
smali/com/b16h22/about/ProfileName$1.smali

فایل ids.xml را باز کنید و کدهای زیر را در آن قرار بدهید

<item type="id" name="image">false</item>
  <item type="id" name="owner">false</item>
  <item type="id" name="linear_layout">false</item>
  <item type="id" name="profile_pic">false</item>
  <item type="id" name="layout1">false</item>
  <item type="id" name="change_picture_text">false</item>
  <item type="id" name="photo_picker">false</item>
  <item type="id" name="linear_layout1">false</item>
  <item type="id" name="layout2">false</item>
  <item type="id" name="name_field">false</item>
  <item type="id" name="name_edit">false</item>
  <item type="id" name="profile">false</item>
  <item type="id" name="profile_name">false</item>

فایل strings.xml را باز و کدهای زیر را قرار دهید

<string name="change_pic">Change profile picture</string>
  <string name="profile_pic">SET PROFILE PICTURE</string>
  <string name="profile_name">CHANGE PROFILE NAME</string>

اکنون فایل ستینگ خود را ریکامپایل و دوباره کامپایل کنید

فایل public.xml را باز کنید

کدهای زیر را پیدا کرده و مانند زیر تغییر دهید

<public type="layout" name="profile_info" id="0x7f03005a" />
  <public type="drawable" name="ic_qs_default_user" id="0x7f0200b2" />
  <public type="id" name="image" id="0x7f0b011b" />
  <public type="id" name="owner" id="0x7f0b011c" />
  <public type="id" name="photo_picker" id="0x7f0b0121" />
  <public type="id" name="name_field" id="0x7f0b0124" />
  <public type="id" name="name_edit" id="0x7f0b0125" />
  <public type="id" name="profile" id="0x7f09003a" />
  <public type="id" name="profile_name" id="0x7f09003b" />
  <public type="drawable" name="ic_qs_default_user" id="0x7f02012e" />

فایل smali/com/b16h22/Profile.smali را باز کنید

کد زیر را پیدا

.method protected onCreate(Landroid/os/Bundle;)V

و کدهای که در public.xml وارد کردید را زیرش اضافه کنید

.method protected onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  .locals 4
  .parameter "savedInstanceState"

  .prologue
  .line 27
  invoke-super {p0, p1}, Landroid/app/Activity;->onCreate(Landroid/os/Bundle;)V

  .line 28
  const v2, 0x7f03005a # profile_info

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->setContentView(I)V

  .line 30
  const v2, 0x7f0b0121 #photo_picker

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v0

  check-cast v0, Landroid/widget/ImageView;

  .line 31
  .local v0, photo:Landroid/widget/ImageView;
  const v2, 0x7f0b011c # owner

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v2

  check-cast v2, Landroid/widget/TextView;

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->owner:Landroid/widget/TextView;

  .line 32
  const v2, 0x7f0b0124 # name_field

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v2

  check-cast v2, Landroid/widget/EditText;

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->name:Landroid/widget/EditText;

  .line 33
  const v2, 0x7f0b0125 # name_edit

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v2

  check-cast v2, Landroid/widget/ImageView;

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->done:Landroid/widget/ImageView;

  .line 34
  const v2, 0x7f0b011b # image

  invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/b16h22/Profile;->findViewById(I)Landroid/view/View;

  move-result-object v2

  check-cast v2, Landroid/widget/ImageView;

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageView:Landroid/widget/ImageView;

  .line 37
  const-string v2, "EvoPrefsFile"

  const/4 v3, 0x0

  invoke-virtual {p0, v2, v3}, Lcom/b16h22/Profile;->getSharedPreferences(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SharedPreferences;

  move-result-object v1

  .line 38
  .local v1, sharedPreferences:Landroid/content/SharedPreferences;
  const-string v2, "profileName"

  const-string v3, "null"

  invoke-interface {v1, v2, v3}, Landroid/content/SharedPreferences;->getString(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->profName:Ljava/lang/String;

  .line 39
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->profName:Ljava/lang/String;

  const-string v3, "null"

  if-ne v2, v3, :cond_0

  .line 40
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->owner:Landroid/widget/TextView;

  const-string v3, "Owner"

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/TextView;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V

  .line 46
  :goto_0
  const-string v2, "profilePic"

  const-string v3, "null"

  invoke-interface {v1, v2, v3}, Landroid/content/SharedPreferences;->getString(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  iput-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageUri:Ljava/lang/String;

  .line 47
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageUri:Ljava/lang/String;

  const-string v3, "null"

  if-ne v2, v3, :cond_1

  .line 48
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageView:Landroid/widget/ImageView;

  const v3, 0x7f0200b2 #ic_qs_default_user

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/ImageView;->setImageResource(I)V

  .line 53
  :goto_1
  new-instance v2, Lcom/b16h22/Profile$1;

  invoke-direct {v2, p0}, Lcom/b16h22/Profile$1;-><init>(Lcom/b16h22/Profile;)V

  invoke-virtual {v0, v2}, Landroid/widget/ImageView;->setOnClickListener(Landroid/view/View$OnClickListener;)V

  .line 64
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->done:Landroid/widget/ImageView;

  new-instance v3, Lcom/b16h22/Profile$2;

  invoke-direct {v3, p0}, Lcom/b16h22/Profile$2;-><init>(Lcom/b16h22/Profile;)V

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/ImageView;->setOnClickListener(Landroid/view/View$OnClickListener;)V

  .line 80
  return-void

  .line 42
  :cond_0
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->owner:Landroid/widget/TextView;

  iget-object v3, p0, Lcom/b16h22/Profile;->profName:Ljava/lang/String;

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/TextView;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V

  .line 43
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->name:Landroid/widget/EditText;

  iget-object v3, p0, Lcom/b16h22/Profile;->profName:Ljava/lang/String;

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/EditText;->setText(Ljava/lang/CharSequence;)V

  goto :goto_0

  .line 50
  :cond_1
  iget-object v2, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageView:Landroid/widget/ImageView;

  iget-object v3, p0, Lcom/b16h22/Profile;->imageUri:Ljava/lang/String;

  invoke-static {v3}, Landroid/net/Uri;->parse(Ljava/lang/String;)Landroid/net/Uri;

  move-result-object v3

  invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/ImageView;->setImageURI(Landroid/net/Uri;)V

  goto :goto_1
.end method

فایل smali/com/b16h22/statusbar/ProfilePicture.smali را باز کنید

کد زیر را پیدا کنید

.line 21
  const v4, 0x7f09003a

با ایدی پروفایل خود جایگزین کنید

کد زیر را پیدا کنید

const v5, 0x7f02012e

با ایدی ic_qs_default_user جایگزینش کنید

فایل smali/com/b16h22/statusbar/ProfilePicture$1.smali را باز کنید

کد زیر را پیدا کنید

.line 19
  const v2, 0x7f09003b

با ایدی profile_name جایگزینش کنید

اکنون settings_header.xml یا dashboard_categories.xml را باز کنید

کد زیر را اضافه کنید

<header android:icon="@drawable/ic_owner_settings" android:title="Owner Profile">
    <intent android:targetPackage="com.android.settings" android:action="android.intent.action.MAIN" android:targetClass="com.b16h22.Profile" />
  </header>

کد زیر را نیز در device_info_settings.xml اضافه کنید

<PreferenceCategory android:title=" INFO " />
  <Preference android:focusable="false" android:clickable="true" android:fragment=Add your App Package android:layout="@layout/nightwalkerisawesome" />

فعالیت زیر را نیر در androidmanifest.xml وارد کنید

<activity android:label="@string/change_pic" android:name="com.b16h22.Profile">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      </intent-filter>
    </activity>

کار تمام شد موفق باشید

هر گونه کپی برداری از متن بدون ذکر منبع شرعا حرام و مورد پسند نویسنده نمی باشد

mohsen

محسن هستم 30 ساله طرفدار دنیایی متنوع اندروید و کاستوم رامها در Gsm-Developers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا