17 / 05 / 1401
Asia/Tehran 21:06

با سلام

در برخی از رامها اخطار موقع خاموش و روش کردن دیتا را داریم

این اخطار برای بسیاری از افراد آزار دهنده می باشد

با ما باشید تا چگونگی حذف این پیام در رام را آموزش بدهیم

موارد مورد نیاز:

ابزار Baksmali

برنامه نوت پد ++

فایل SystemUI.apk را نیاز داریم با برنامه Baksmali بازش کنید

به مسیر classout/com/android/systemui/statusbar/policy/quicksetting بروید

فایل MobileDataQuickSettingButton.smali را باز کنید

دنبال کد method private setMobileData(Z)V بگردید

به اخرش برید و کد goto را زیر لاین 252 اضافه کنید

.prologue
  .line 248
  iget-object v1, p0, Lcom/android/systemui/statusbar/policy/quicksetting/MobileDataQuickSettingButton;->mContext:Landroid/content/Context;

  invoke-virtual {v1}, Landroid/content/Context;->getContentResolver()Landroid/content/ContentResolver;

  move-result-object v1

  const-string v2, "quickpanel_mobiledata_checked"

  const/4 v3, 0x0

  invoke-static {v1, v2, v3}, Landroid/provider/Settings$Secure;->getInt(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;I)I

  move-result v0

  .line 250
  .local v0, "mChecked":I
  const-string v1, "STATUSBAR-MobileDataQuickSettingButton"

  new-instance v2, Ljava/lang/StringBuilder;

  invoke-direct {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;-><init>()V

  const-string v3, "Mobile data waring checked : "

  invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;

  move-result-object v2

  invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(I)Ljava/lang/StringBuilder;

  move-result-object v2

  invoke-virtual {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/String;

  move-result-object v2

  invoke-static {v1, v2}, Landroid/util/Slog;->i(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I

  .line 252
  goto :cond_2d ----> کد را اینجا اضافه کنید

  if-nez p1, :cond_2d

  if-nez v0, :cond_2d

  .line 253
  invoke-direct {p0}, Lcom/android/systemui/statusbar/policy/quicksetting/MobileDataQuickSettingButton;->onDisplayMobileDataOffAlert()V

  .line 257
  :goto_2c
  return-void

  .line 255
  :cond_2d  <!--مطمئن بشید کد بالا را دقیقا مقدار cond اینجا را وارد کنید
  invoke-direct {p0, p1}, Lcom/android/systemui/statusbar/policy/quicksetting/MobileDataQuickSettingButton;->setMobileDataEnabled(Z)V

  goto :goto_2c
.end method

 

با این کار کد وسطی خوانده نمی شود به کد بعدی پرش می کند

تغییرات را ذخیره تمام


439 نوشته
محسن هستم 30 ساله طرفدار دنیایی متنوع اندروید و کاستوم رامها در Gsm-Developers

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند

*

code