در بخش قبلی در مورد اکتیویتی صحبت کردیم. در آخر آن بخش شما در فایل Xml یک اکتیویتی اصلی را مشاهده نمودید. در این بخش در مورد این اکتیویتی ها...