گوگل مانند روال هر ماه، سهم نسخه های مختلف اندروید را در بین دستگاه های مجهز به این اندروید نوگا ، در قالب گزارشی منتشر کرده است. در حال حاضر...