در اولین کد که در اندروید می خواهیم انجام دهیم، از مثالی بسیار ساده شروع می کنیم؛ به این صورت با مثال هایی ساده یادگیری بهتر انجام شده و سپس...