هوش مصنوعی به تدریج موقعیت مناسب تری در زندگی امروز انسان به دست می آورد.  اگر در سال های گذشته هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تنها محدود به آزمایشگاه های...